2010-10-27 :15:00 1: .
_: , )
: _, !
: ! !!!!!!!!!!!!!!!!
: !!!!
_: )) ?))
: _, .
_: , ))
: ! !
Fktyrf:
_: Fktyrf,
: )
_: _, , )))
: _, )
_: _, )
  * _  ..
_: _, )) ))))
  *  
: _, ))
_: )))))
: _, - ?
_: , ))
: _, ..))
_: , ))
_: , ... ))
: _, -..))
_: , ))
_: , ))
: _, .. ..) .. )
: _, ..)
_: , , ... ))) , ))
_: , ?))
: _, - ..)
: _, ... ... ..)
_: , ))
: _, ..))
_: , )) ))
_: , ... )) , ...
: _, ))
: _, .. ..))
_: , , , ))
: _, ..)
_: , , ... ...))
: _, ..)
_: , ... ..
: _,
: _, ))
_: , , , ...
: _, , ..)
: _, ..))
: ,
_: , ))
: , )
: _, )
_: , ...
_:
: _, ))
_: , ... ...
: _, 2012 ..)
_: ...
: _, ..)
_: , ..
: _, , ..)
_:
: _, ..)
_: , ?
: _,
_: , ?
_: , ,
: _,
: _, - ?
: _, ..
  * _  .... ((
_: , ...
--:
: --,
  *   ..)
  *   ..
  * _  ...
_: --,
_:
--: , _,
  *   ..)
  *   ...
_:
  *  
  * _  ......
  *   ..
_:
  * _  ..
:
_: ,
  * _  ... ..